RESPOSTES

EX 1:

A vora del mar a prop per poder veure vaixells i amb un clima calid

Jo crec que es a l’estiu perque hi ha barcos i crec que ha l’estiu neix el raim

EX 2;

Poruga:Que fàcilment agafa por.(que no vol canviar la seva vide o que te por de martxar)

Useda:De l’oc. luserna (amb les variants luserda, lusarda), d’origen incert; possiblement deriva d’un preromà gàl·lic *lutsu-) ‘planta’ amb el sufix cèlt. i indoeuropeu comú -ern- i amb -ard-, comú en gàl·lic 1a font: 1617(mes sensibles)

EX 3:

Hi han 7 estrofes i cada estrofa té 5 versos.